logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

grafika 15

 • Sporządzenie korekty deklaracji w związku ze spóźnionym dostarczeniem dokumentów, bądź dostarczeniem dokumentów niekompletnych bądź nieprawidłowo sporządzonych
 • Pomoc przy założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej
 • Sporządzenie rozliczenia rocznego jednej osoby zatrudnionej przez przedsiębiorcę bądź świadczącej na rzecz przedsiębiorcy usługi w oparciu o umowy prawa cywilnego
 • Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego przedsiębiorcy o dochodach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bez ulg
 • Sporządzenie wniosku o wydane zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami do urzędu skarbowego
 • Sporządzenie sprawozdania dla celów GUS min. DG-1, F01, SP itp.
 • Sporządzenie formularza CEIDG-1 w celu aktualizacji wpisu przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Sporządzenie indywidualnego rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – PIT-37, PIT38, PIT-39
 • Sporządzenie aktualizacji rejestracyjnej VAT-R
 • Reprezentowanie Klienta przed organami administracji skarbowej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego w skład którego wchodzą: (wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia, bilans, rzis, RPP, ZZWK)
 • Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych sprawozdań: bilans, rzis
 • Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych zestawień należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług: terminowych, przeterminowanych, struktur wiekowych należności i zobowiązań
 • Sporządzenie deklaracji VAT-REF - Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
 • Generowanie struktur JPK na żądanie organów podatkowych
  - JPK_PKPiR – Zawiera wszystkie informacje znajdujące się w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów
  - JPK_EWP – Raportuje wszystkie transakcje zawarte w Ewidencji Przychodów
  - JPK_KR – Przedstawia informacje dotyczące zestawienia obrotów i sald, a także dziennika księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Dzięki JPK-KR urząd skarbowy ma pełny wgląd w ewidencję wszystkich transakcji
 • Możliwość skorzystania z aplikacji SALDEO Biura Rachunkowego SRW w celu wystawiania faktur VAT sprzedaży i generowania JPK-FA na żądanie organów podatkowych

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl