logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Wycena usługi księgowej

Pełna księgowość

W ramach prowadzenia pełnej księgowości nasze Biuro Rachunkowe SRW oferuje:

 • Szczegółowe opracowanie indywidualnego planu kont, który umożliwia wyciągnięcie danych finansowych niezbędnych do zarządzania finansami firmy,
 • Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości, którą przedsiębiorstwa prowadzące księgi rachunkowe są zobowiązanie posiadać zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
  o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji operacji gospodarczych, prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych: ewidencja środków trwałych i ewidencja wyposażenia,
 • Naliczanie miesięcznej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • Prowadzenie pełnej ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),
 • Ustalanie i wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy CIT i PIT,
 • Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych min. VAT, CIT oraz informacji VAT-UE, VAT-27 itp.,
 • Przygotowywanie, generowanie oraz przesyłanie drogą elektroniczna wymaganych przepisami prawa podatkowego struktur JPK-VAT,
 • Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych – CIT-8,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych w skład których wchodzą:
  - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - Dodatkowe informacje i objaśnienia,
  - Bilans,
  - Rzis,
  - RPP,
  - ZZWK
 • Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych sprawozdań: bilans, rzis,
 • Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych zestawień należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług: terminowych, przeterminowanych, struktur wiekowych należności i zobowiązań,

Księgi rachunkowe prowadzimy na licencjonowanym oraz cały czas aktualizowanym programie Enova

 

W ramach prowadzenia uproszczonej księgowości nasze Biuro Rachunkowe SRW oferuje:

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR)

 • Prowadzenie bieżącej ewidencji operacji gospodarczych dla celów podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,
 • Naliczanie miesięcznej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • Prowadzenie pełnej ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),
 • Ustalanie i wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT,
 • Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych min. VAT-7, VAT-7K oraz informacji VAT-UE, VAT-27 itp.,
 • Przygotowywanie, generowanie oraz przesyłanie drogą elektroniczna wymaganych przepisami prawa podatkowego struktur JPK-VAT,
 • Na prośbę klienta po rozliczeniu miesiąca/kwartału sporządzanie zestawienia danych o osiągniętych dochodach firmy,
 • Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego przedsiębiorcy o dochodach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – PIT36, PIT36L.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,
 • Prowadzenie pełnej ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),
 • Ustalanie i wyliczanie zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy,
 • Sporządzanie i wysyłanie droga elektroniczną deklaracji podatkowych min. VAT-7, VAT-7K oraz informacji VAT-UE, VAT-27 itp.
 • Przygotowywanie, generowanie oraz przesyłanie drogą elektroniczna wymaganych przepisami prawa podatkowego struktur JPK-VAT,
 • Na prośbę klienta po rozliczeniu miesiąca/kwartału sporządzanie zestawienia danych o osiągniętych przychodach firmy,
 • Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego rocznego Zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok – PIT28.

Rozliczając PKPiR jak i Ryczałt ewidencjonowany pracujemy na licencjonowanym oraz cały czas aktualizowanym programie Enova

Pozostałe usługi

 • Sporządzenie korekty deklaracji w związku ze spóźnionym dostarczeniem dokumentów, bądź dostarczeniem dokumentów niekompletnych bądź nieprawidłowo sporządzonych,
 • Pomoc przy założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • Sporządzenie rozliczenia rocznego jednej osoby zatrudnionej przez przedsiębiorcę bądź świadczącej na rzecz przedsiębiorcy usługi w oparciu o umowy prawa cywilnego,
 • Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego przedsiębiorcy o dochodach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bez ulg,
 • Sporządzenie wniosku o wydane zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami do urzędu skarbowego,
 • Sporządzenie sprawozdania dla celów GUS min. DG-1, F01, SP itp.
 • Sporządzenie sprawozdania o korzystanie ze środowiska,
 • Sporządzenie formularza CEIDG-1 w celu aktualizacji wpisu przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • Sporządzenie indywidualnego rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – PIT-37, PIT38, PIT-39,
 • Sporządzenie aktualizacji rejestracyjnej VAT-R
 • Sporządzenie zestawienia zapisów z PKPIR narastająco lub z podziałem na miesiące,
 • Sporządzenie zestawienia amortyzacji za dowolne miesiące,
 • Utrzymywanie kontaktu z Urzędem Skarbowym w imieniu Klienta,
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego w skład którego wchodzą: (wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia, bilans, rzis, RPP, ZZWK),
 • Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych sprawozdań: bilans, rzis,
 • Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych zestawień należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług: terminowych, przeterminowanych, struktur wiekowych należności i zobowiązań,
 • Sporządzenie sprawozdania o korzystanie ze środowiska,
 • Sporządzenie deklaracji VAT-REF - Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
 • Generowanie struktur JPK na żądanie organów podatkowych,
  - JPK_PKPiR – Zawiera wszystkie informacje znajdujące się w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów,
  - JPK_EWP – Raportuje wszystkie transakcje zawarte w Ewidencji Przychodów,
  - JPK_KR – Przedstawia informacje dotyczące zestawienia obrotów i sald, a także dziennika księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Dzięki JPK-KR urząd skarbowy ma pełny wgląd w ewidencję wszystkich transakcji.
 • Możliwość skorzystania z aplikacji SALDEO Biura Rachunkowego SRW w celu wystawiania faktur VAT sprzedaży i generowania JPK-FA na żądanie organów podatkowych.

 

Pełna obsługa księgowa - sprawdź

rzetelna firma  fgz

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58 szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl