logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Przepisy RODO to nie tylko obowiązki związane z ochroną danych osobowych. Ustawa oraz unijne rozporządzenie dają nam uprawnienia do żądania od urzędów informacji na nasz temat. A zatem możemy dowiedzieć się czy Organ przetwarza nasze dane i w jakim celu.

Podczas jednej z kontroli ITD, przedsiębiorca oraz Nasz Ekspert nabrali podejrzeń, iż kontrola została zlecona przez inny Organ. Pomimo zapytania, kontrolujący nie chciał udzielić żadnej informacji na ten temat. Na podstawie art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Dodatkowo może zostać poinformowana o:

  1. a) celach przetwarzania,
  2. b) kategoriach danych osobowych,
  3. c) odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
  4. d) planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriach ustalania tego okresu.

Nasz Ekspert ds. ITD stworzył odpowiednie wezwanie do Inspekcji Transportu Drogowego, a ta w terminie jednego miesiąca udzieliła wszystkich wymaganych informacji – czyli na czyje polecenie przeprowadzana jest kontrola i komu zostaną przekazane wnioski z niej płynące.

RODO pozwala Nam zatem dowiedzieć się „kto i po co” żąda informacji na nasz temat.

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl