logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

W gąszczu przepisów dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków, warto się pokłonić również nad tymi, które uprawniają nas do legalnego przewozu bez ich stosowania. Takich wyjątków wbrew pozorom jest aż kilkadziesiąt. Są one jednakże na tyle specyficzne i specjalne, że w tradycyjnym modelu przewozu towarów często nie są możliwe do zastosowania. Niemniej zdarza się, że musimy dokonać przejazdu prywatnego, celem naprawy, a może świadczymy usługę pomocy drogowej.

Rozporządzenie 561/2006 dzieli wyłączenia na dwie kategorie – obowiązkowe, które dotyczą wszystkich krajów członkowskich oraz fakultatywne. W przypadku tych drugich każdy kraj może autonomiczne zadecydować o ich stosowaniu. I tak, w sposób jednolity nie stosuje się europejskich norm w zakresie czasu jazdy, przerw i odpoczynków do przewozu drogowego:

a) pojazdami używanymi do przewozu osób w ramach przewozów regularnych, których trasa nie przekracza 50 km;
b) pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony używanymi do:
- przewozu materiałów, sprzętu lub urządzeń do użytku kierowcy w trakcie pracy, lub
- dostawy rzeczy wyprodukowanych metodami rzemieślniczymi,
wyłącznie w promieniu 100 km od bazy przedsiębiorstwa oraz pod warunkiem, że prowadzenie takich pojazdów nie stanowi głównego zajęcia kierowcy, a transport nie ma charakteru zarobkowego;
c) pojazdami o dopuszczalnej maksymalnej prędkości nie przekraczającej 40 km/h;
d) pojazdami będącymi własnością sił zbrojnych, służb obrony cywilnej, straży pożarnej i sił odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego, lub wynajmowanych przez nie bez kierowcy, gdy przewóz wykonywany jest w związku z zadaniami powierzonymi tym służbom i pozostaje pod ich kontrolą;
e) pojazdami używanymi w razie wypadków lub do prowadzenia działań ratunkowych, w tym pojazdami używanymi w niehandlowym przewozie pomocy humanitarnej;
f) pojazdami specjalistycznymi używanymi do celów medycznych;
g) pojazdami specjalistycznymi pomocy drogowej poruszającymi się w promieniu 100 km od swej bazy;
h) pojazdami poddawanymi próbom drogowym do celów rozwoju technicznego lub w ramach napraw albo konserwacji oraz pojazdami nowymi lub przebudowanymi, które nie zostały jeszcze dopuszczone do ruchu;
i) pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony używanymi do niehandlowego przewozu rzeczy;
j) pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej – wraz z przyczepą lub naczepą – przekraczającej 2,5 tony, ale nieprzekraczającej 3,5 tony, wykorzystywanymi do przewozu rzeczy, w przypadku gdy przewóz nie ma charakteru zarobkowego i jest wykonywany na potrzeby własne przedsiębiorstwa lub kierowcy, a prowadzenie pojazdu nie stanowi głównego zajęcia osoby prowadzącej pojazd;
k) pojazdami użytkowymi o statusie pojazdów zabytkowych zgodnie z przepisami państwa członkowskiego, w którym są użytkowane, wykorzystywanymi do niehandlowych przewozów osób lub rzeczy.

Rozpatrując kwestię autobusowych przewozów regularnych do 50 km trzeba mieć na uwadze, że wyłączeniu podlegają także linie specjalne, czyli najczęściej transporty pracownicze. Jeżeli trasa takich linii nie przekracza 50 km w jedną stronę, nie musimy użytkować tachografu. Wykonując działalność z zakresu pomocy drogowej w promieniu do 100 km, także nie mamy obowiązku rejestrować takich danych. Pamiętać jednakże należy, że musi to być przewóz rzeczywiście związany z usługą pomocy. Nie jest możliwe zatem transportowanie samochodu w ramach sprzedaży, handlu czy w innym celu. Poruszanie się w ramach napraw lub konserwacji jest w zupełności dozwolone. I to prawdopodobnie jest najczęstszym przypadkiem, z którym będziemy mogli się spotkać. Po wymianie hamulców czy części zawieszenia możemy wykonać jazdę próbną nie używając tachografu. Całkowicie odrębną natomiast kwestią jest wyłączenie związane z niehandlowym przewozem rzeczy pojazdem o dmc do 7,5 tony. Musimy pamiętać, że w ramach tej definicji mieszczą się tylko przejazdy prywatne.

Fakultatywne zwolnienia z rejestracji czasu jazdy, przerw i odpoczynków są uregulowane w art. 13 Rozporządzenia 561/2006. O ile nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu, każde Państwo Członkowskie może wprowadzić wyjątki od przepisów i zezwolić na niestosowanie tachografów w przewozach wykonywanych:

a) pojazdami będącymi własnością organów publicznych, lub wynajmowanymi przez nie bez kierowcy, w celu wykonywania przewozów drogowych, które nie stanowią konkurencji dla prywatnych przedsiębiorstw transportowych;
b) pojazdami używanymi lub wynajmowanymi bez kierowcy przez przedsiębiorstwa rolnicze, ogrodnicze, leśne, gospodarstwa rolne lub rybackie do przewozu rzeczy w ramach własnej działalności gospodarczej w promieniu do 100 km od bazy przedsiębiorstwa;
c) ciągnikami rolniczymi i leśnymi używanymi w działalności rolniczej lub leśnej, w promieniu do 100 km od bazy przedsiębiorstwa, które jest właścicielem lub użytkownikiem takiego pojazdu;
d) pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony, używanymi przez operatorów świadczących usługi powszechne określone w art. 2 ust. 13 dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług do dostarczania przesyłek w ramach usług powszechnych. Pojazdy takie są używane wyłącznie w promieniu 100 km  od bazy przedsiębiorstwa oraz pod warunkiem, że prowadzenie takich pojazdów nie stanowi głównego zajęcia kierowcy;
e) pojazdami poruszającymi się wyłącznie po wyspach o powierzchni nieprzekraczającej 2 300 km2 w strefach, które nie są połączone z resztą terytorium kraju mostem, brodem lub tunelem przeznaczonym dla pojazdów silnikowych;
f) pojazdami używanymi do przewozu rzeczy w promieniu 100 km  od bazy przedsiębiorstwa, z napędem na gaz ziemny lub ciekły lub z napędem elektrycznym, o dopuszczalnej masie całkowitej, wraz z przyczepami lub naczepami, nieprzekraczającej 7,5 tony;
g) pojazdami używanymi do nauki jazdy i egzaminów w celu uzyskania prawa jazdy lub świadectwa kwalifikacji zawodowych, pod warunkiem że nie używa się ich do zarobkowego przewozu rzeczy lub osób;
h) pojazdami używanymi w związku z odprowadzaniem ścieków, ochroną przeciwpowodziową, konserwacją urządzeń zaopatrujących w wodę, gaz i elektryczność, utrzymaniem i kontrolą dróg, zbieraniem odpadów z gospodarstw domowych i ich wywozem, usługami telegraficznymi i telefonicznymi, nadawaniem programów radiowych i telewizyjnych oraz wykrywaniem nadajników lub odbiorników radiowych lub telewizyjnych;
i) pojazdami wyposażonymi w 10 do 17 miejsc siedzących, używanymi wyłącznie do niehandlowego przewozu osób;
j) specjalistycznymi pojazdami do przewozu wyposażenia cyrków i wesołych miasteczek;
k) specjalnie wyposażonymi pojazdami szczególnego zastosowania, które w podstawowym zakresie służą celom edukacyjnym w czasie postoju;
l) pojazdami używanymi do odbioru mleka z gospodarstw rolnych lub do odwożenia do nich pojemników na mleko lub produktów mlecznych przeznaczonych na pasze zwierzęce;
m) specjalistycznymi pojazdami do przewozu pieniędzy oraz/lub przedmiotów wartościowych;
n) pojazdami używanymi do przewozu odpadów lub tusz zwierzęcych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi;
o) pojazdami używanymi wyłącznie na drogach wewnątrz obiektów, takich jak porty, obszary międzyportowe oraz terminale kolejowe;
p) pojazdami wykorzystywanymi do przewozu żywych zwierząt z gospodarstw na miejscowe targowiska i z powrotem lub z targowisk do miejscowych rzeźni w promieniu do 100 km;
q)  pojazdami lub zespołami pojazdów wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwo budowlane do przewozu maszyn budowlanych w promieniu do 100 km od bazy przedsiębiorstwa oraz pod warunkiem, że prowadzenie takich pojazdów nie stanowi głównego zajęcia kierowcy;
r) pojazdami wykorzystywanymi do dostarczania betonu towarowego.

O ile nie zagraża to bezpieczeństwu oraz przy zapewnieniu odpowiedniej ochrony kierowców, Państwo Członkowskie może, po zatwierdzeniu przez Komisję, wprowadzić na swoim własnym terytorium mniej znaczące wyjątki od przepisów dla pojazdów używanych na wyznaczonych obszarach o gęstości zaludnienia poniżej 5 osób/km2, w następujących przypadkach:

  • regularnych krajowych przewozów osób, których rozkłady zostały zatwierdzone przez władze (w tym przypadku możliwe jest dopuszczenie wyjątków odnoszących się do przerw), oraz
  • krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne lub o charakterze zarobkowym, które nie mają wpływu na jednolity rynek oraz są potrzebne do utrzymania pewnych sektorów gospodarki na danym terytorium oraz gdy wyjątki od przepisów niniejszego rozporządzenia ograniczają promień działania do 100 km. Przewóz drogowy, którego dotyczy taki wyjątek, może obejmować trasę do obszarów o gęstości zaludnienia 5 osób/km2 lub wyższej, wyłącznie w celu zakończenia lub rozpoczęcia podróży.

W przypadku prowadzenie działalności specjalizującej się w zbieraniu odpadów, zwolnieniu z czasu pracy podlegają tylko przewozy związane z wywozem śmieci z gospodarstw domowych. Wyklucza się zatem możliwość transportu bez tachografu odpadów zebranych np. z fabryk, marketów.

Musimy pamiętać, że istotne znaczenie ma charakter przewozu. Nie jest możliwe, abyśmy byli wyłączeni ze stosowania tachografu tylko dlatego, że mamy pojazd opisany jako „pomoc drogowa”. To co przewozimy musi byś ściśle powiązane właśnie ze świadczeniem pomocy. Tylko w takich przypadkach możemy uwolnić się od rygoru rejestracji czasu pracy. Analogicznie, pojazd do nauki jazdy, którym będziemy wykonywać inne przewozy niż edukacyjne, także będzie musiał być wyposażony w tachograf, a kierowca zobowiązany będzie do rejestracji danych. Podsumowując, wśród kilkudziesięciu dozwolonych wyjątków często będziemy mogli znaleźć także i te, które w danym momencie, czasie nas dotyczą. Nieraz zdarzyły się próby drogowe po naprawie samochodu, a to już uwalnia nas od rygorystycznego zachowania unijnych wymogów.

Musimy pamiętać, że takie przewozy nie zwalniają z prowadzenia ewidencji czasu pracy. Fakt, że nie musimy stosować się do przepisów Rozporządzenia 561/2006, nie wyłącza pozostałych obowiązków. Pracowników obowiązują w tych przypadkach inne normy uregulowane ustawą o czasie pracy kierowców.

Autor: Marcin Mączyński Ekspert SRW ds. ITD

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl