logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Aby móc świadczyć usługi przewozu drogowego, zarówno krajowego oraz miedzynardowego, niezbędne jest nie tylko prowadzenie działalności gospodarczej (zarejestrowanie jej), ale także uzyskanie niezbędnych uprawnień. Do takich właśnie zaliczamy zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję wspólnotową. A warunki jakie trzeba spełnić są tematem niniejszego opracowania.

Transport drogowy jest to podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy. W przypadku gdy jazda pojazdu, miejsce rozpoczęcia lub zakończenia podróży i przejazdu oraz droga znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mamy do czynienia z transportem krajowym. Transport międzynarodowy natomiast wymaga przekroczenia granicy, aby dokonać załadunku lub rozładunku. Za transport drogowy uznaje się także każdy przejazd drogowy wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do działalności gospodarczej, niespełniający warunków niezarobkowego przewozu drogowego oraz działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się przedsiębiorcy, jeżeli spełnia wymagania określone w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009, a także w stosunku do zatrudnionych przez przedsiębiorcę kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, jeżeli nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy. Jeżeli natomiast chcemy wykonywać przewozy międzynarodowe, musimy uzyskać licencję wspólnotową, która może zostać wydana tylko dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu jest wydawane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub przez określony w ustawie organ samorządu terytorialnego (Starosta). Jeżeli zależy nam od razu na przewozach międzynarodowych, najlepiej o zezwolenie zwrócić się bezpośrednio do Głównego Inspektora, ponieważ on również jest właściwy do wydawania licencji wspólnotowej. Mówiąc w skrócie – dwa dokumenty (zezwolenie i licencję) będziemy mogli uzyskać w jednym urzędzie, co na pewno skróci czas oczekiwania, gdyż nie będziemy musieli ponownie składać wniosku i kompletować dokumentów.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać zezwolenie lub licencję? Zgodnie z Rozporządzeniem 1071/2009 są one jednolite dla całej Unii Europejskiej. Zgodnie z preambułą tego aktu, pełne utworzenie wewnętrznego rynku transportu drogowego opartego na uczciwych zasadach konkurencji, wymaga jednolitego stosowania wspólnych zasad określających dostęp do zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób, zwanego dalej „zawodem przewoźnika drogowego”. Te zasady przyczynią się – w interesie przewoźników drogowych, ich klientów i całej gospodarki – do podniesienia poziomu kwalifikacji zawodowych przewoźników, racjonalizacji rynku, poprawy jakości świadczonych usług, a także do zwiększenia bezpieczeństwa drogowego. Ułatwią one również przewoźnikom drogowym skuteczne korzystanie ze swobody przedsiębiorczości. Rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców, którzy mają siedzibę we Wspólnocie i wykonują zawód przewoźnika drogowego. Dotyczy ono również przedsiębiorców, którzy mają zamiar wykonywać zawód przewoźnika drogowego. W drodze odstępstwa, wymogi te nie mają zastosowania do przedsiębiorców wykonujących zawód przewoźnika drogowego rzeczy wyłącznie pojazdami silnikowymi lub zespołami pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Państwa członkowskie mogą jednak obniżyć powyższy limit dla wszystkich lub wybranych rodzajów przewozów drogowych (w Polsce nie obniżono tego limitu). Przepisy te nie dotyczą także przedsiębiorców wykonujących usługi drogowego transportu osób wyłącznie w celach niezarobkowych lub których główna działalność nie obejmuje drogowego transportu osób oraz przedsiębiorców wykonujących zawód pojazdami, których maksymalna dopuszczalna prędkość nie przekracza 40 km/h.

Warunki konieczne do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego:

  • posiadanie rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państw członkowskich
  • posiadanie dobrej reputacji
  • posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej
  • posiadanie wymaganych kompetencji zawodowych

Warunki związane z siedzibą

Aby spełniać wymogi Rozporządzenia przedsiębiorca musi posiadać siedzibę firmy położoną w tym państwie członkowskim wraz z lokalami, w których prowadzi główną działalność w szczególności dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników, dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku oraz wszelkie inne dokumenty, do których dostęp musi mieć właściwy organ, aby sprawdzić, czy spełnione zostały warunki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu. Państwa członkowskie mogą wymagać, aby przedsiębiorcy na ich terytorium udostępniali również inne dokumenty w swoich lokalach w dowolnej chwili. Jeżeli zezwolenie zostanie już wydane, przedsiębiorca musi dysponować co najmniej jednym pojazdem, który został zarejestrowany lub w inny sposób wprowadzony do ruchu zgodnie z przepisami tego państwa członkowskiego – będąc jego właścicielem lub posiadaczem z innego tytułu, np. na podstawie umowy najmu z opcją zakupu, umowy najmu lub umowy leasingu. Ponadto działalność musi być prowadzona w sposób rzeczywisty i ciągły oraz przy użyciu niezbędnego sprzętu administracyjnego, a także odpowiedniego sprzętu technicznego, w bazie eksploatacyjnej, która znajduje się w tym państwie członkowskim.

Pamiętać należy, że baza eksploatacyjna to miejsce, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów. A zatem przedsiębiorstwo musi posiadać (lub wynająć) teren, na którym chociażby będzie można parkować ciężarówki.

Warunki związane z dobrą reputacją

Prowadzenie działalności w zakresie przewozów drogowych obwarowane jest posiadaniem dobrej reputacji. Jeżeli przedsiębiorca lub osoba zarządzająca transportem popełnią jedno z kilku rodzajów przestępstw lub dopuszczą do tego, by dochodziło do łamania przepisów z zakresu transportu drogowego, nastąpi utrata dobrej reputacji. Celem niniejszej regulacji jest wymuszenie, aby działalność była prowadzona w sposób niezagrażający bezpieczeństwu drogowemu, a także by nie dochodziło do nadużyć.

Skazanie za przestępstwo w następujących dziedzinach powoduje utratę dobrej reputacji: prawo handlowe, prawo upadłościowe, płace i warunki zatrudnienia w zawodzie, prawo o ruchu drogowym, odpowiedzialność zawodowa, handel ludźmi lub narkotykami. Co istotniejsze, popełnianie wykroczeń z czasu pracy kierowców, przekroczenia masy, usterki techniczne także powodują utratę dobrej reputacji.

Popełnienie przestępstwa przed założeniem działalności uniemożliwi nam rozpoczęcie biznesu z zakresu transportu. Natomiast popełnianie przez kierowców naruszeń spowoduje cofnięcie już wydanego zezwolenia czy licencji.

Warunki związane ze zdolnością finansową

Przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, iż co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. Zdolność finansowa może być udokumentowana także w formie zabezpieczenia bankowego lub ubezpieczenia co jest najpopularniejszą formą.

Warunki związane z kompetencjami zawodowymi

Przedsiębiorstwo musi wyznaczyć osobę, która w sposób rzeczywisty i ciągły nadzoruje operacje transportowe, która nazywana jest osobą zarządzającą. Musi ona mieć stałe miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty, mieć rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem (np. pracownik) lub z nim współpracować, a także posiadać certyfikat kompetencji zawodowych. Aby uzyskać certyfikat, osoba taka musi zdać egzamin państwowy, który sprawdzi wiedzę m.in. z prawa cywilnego (zawieranie umów), prawa handlowego, ruchu drogowego czy prawa podatkowego. Ma to na celu spowodowanie, aby przewozami zarządzały osoby znające się na tematyce transportu oraz uregulowań pobocznych. Zapewnia to prawidłową organizację pracy, uczciwą konkurencję oraz bezpieczeństwo na drogach.

Jeżeli mamy zatem udokumentowaną zdolność finansową (ubezpieczenie), siedzibę, osobę zarządzającą i dobrą reputację, składamy wniosek do Starosty lub Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Po otrzymaniu zezwolenia oraz licencji możemy w końcu zacząć świadczyć usługi i zarabiać.

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl