logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

W gąszczu przepisów dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków, warto się pokłonić również nad tymi, które uprawniają nas do legalnego przewozu bez ich stosowania. Takich wyjątków wbrew pozorom jest aż kilkadziesiąt. Są one jednakże na tyle specyficzne i specjalne, że w tradycyjnym modelu przewozu towarów często nie są możliwe do zastosowania. Niemniej zdarza się, że musimy dokonać przejazdu prywatnego, celem naprawy, a może świadczymy usługę pomocy drogowej.

Podróż służbowa pracownika

Problematyka podróży służbowej została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. 

Pakiet Mobilności został opublikowany w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej w lipcu 2020r., a zaktualizowane przepisy socjalne dotyczące czasu jazdy, wymaganych przerw i odpoczynków kierowców obowiązują od 20 sierpnia 2020r. Stosowanie nowych przepisów nastręczało wielu problemów. Nikt w zasadzie nie potrafił odpowiedzieć jak należy rozumieć zapis o zorganizowaniu pracy w taki sposób, aby kierowca powrócił do domu lub centrum firmy co najmniej raz na 3 lub 4 tygodnie. Pytań bez odpowiedzi było dużo więcej. Komisja Europejska postanowiła pochylić się nad problemem i zapewnić jednolite rozumienie wdrożonych przepisów. W tym celu przygotowała pierwszy zestaw wyjaśnień, aby odpowiedzieć na najpilniejsze kwestie. Zagadnienia, w razie potrzeby będą stopniowo uzupełniane o dalsze kwestie dotyczące pozostałych postanowień Pakietu Mobilności. Należy jednakże pamiętać, iż jedynie Trybunał Sprawiedliwości jest uprawniony do wykładni prawa, a zatem wytyczne należy traktować tylko pomocniczo.

Pakiet mobilności przyniósł zmiany w przepisach regulujących wykonywanie transportu drogowego. Wejście w życie zapisanych w nim norm, pociągać będzie za sobą konieczność dokonania zmiany przepisów krajowych. Warto wykorzystać kolejne  nowelizacje i przy okazji prac legislacyjnych usunąć z katalogu kar nakładanych na przewoźników te z nich, których wysokość i przesłanki są często absurdalne. 

Przyjęcie zmian w regulacjach transportowych przez organy wspólnoty zrodziło sytuacje, w której należy po raz kolejny dokonać nowelizacji ustawodawstwa krajowego. Prace w tym kierunku prędzej czy też później zostaną pewnie podjęte. Pakiet mobilności został omówiony wielokrotnie przez ekspertów, którzy nowe przepisy unijne w zakresie norm regulujących czas prowadzenia, przerwy i odpoczynki, czy też dostęp do wspólnego rynku transportowego poddali gruntownej analizie. Kolejna nie jest więc potrzebna.

Zgodnie z art. 22 kodeksu pracy definiującym istotę stosunku pracy, pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Należy zatem stwierdzić, iż co do zasady miejsce, czas i zakres pracy wskazuje pracodawca. Miejscem pracy, w pewnym uproszczeniu jest lokalizacja, w której pracownik będzie świadczył umówioną przez strony pracę na rzecz pracodawcy. Biorąc pod uwagę powyższe określenie miejsca pracy, powinno ono wskazywać na  stały, określony punkt, łatwy do zlokalizowania, przykładowo siedziba firmy lub też nazwa miejscowości.

Wszyscy boimy się zmian i nieznanego. Bardzo dobrym tego przykładem jest wchodzący w życie Pakiet Mobilności. Wbrew pozorom dla legalnie działających polskich przedsiębiorstw transportowych, może on być nawet korzystny. Jakie zmiany już wprowadził i w jakim terminie przewiduje kolejne ograniczenia?

31 lipca 2020r. w międzynarodowej przestrzeni prawnej oficjalnie pojawił się Pakiet Mobilności. Niezbędne jest jednak wyjaśnienie, iż zmiany w prawie transportowym będą wchodziły stopniowo przez kilka najbliższych lat. Pierwszymi regulacjami, którym należy się przyjrzeć są te związane z czasem pracy kierowcy.

Dlaczego tak uważam?... Najlepiej odpowiem na to pytanie przybliżając Wam naszą firmę, to jak działamy, jakie przyświecają nam cele i wartości oraz co spowodowało, że w ciągu kilku lat udało nam się zbudować jedną z największych firm rozliczających czas pracy kierowców w Polsce.

Uregulowania specustawy dotyczące obniżenia wynagrodzenia pracownika w wyniku wprowadzenia przestoju konomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

W nowelizacji ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 568) (dalej: specustawa), która weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2020r., ustawodawca uregulował prawne możliwości dotyczące wprowadzenia tzw. przestoju ekonomicznego w przedsiębiorstwie oraz zastosowania obniżonego maksymalnie do 20% wymiaru czasu pracy (art. 15g ust. 6 i art. 15g ust. 8 specustawy). Wprowadzenie w przedsiębiorstwie tych rozwiązań, przy zastosowaniu odpowiednich, przewidzianych przepisami procedur, pozwala na złożenie wniosku o dofinansowanie części wynagrodzenia dla pracowników. W przypadku przestoju jest to kwota połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę (1300,00 zł), natomiast w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy kwota nawet 40 % przeciętnego wynagrodzenia wg GUS (ok. 2400,00 zł).

Początek czerwca - kraje europejskie powoli odmrażają swoje gospodarki. Coraz częściej słyszymy o powrocie do „nowej normalności” na całym kontynencie europejskim. Świat wraca do życia gospodarczego i społecznego, mając nadzieję na niewielkie straty gospodarcze oraz szybką poprawę nastrojów społecznych. Co ten koniec Lockdownu oznacza dla branży transportowej? Czy heroiczna praca kierowców w czasie gdy większość ludzi przebywała na domowej kwarantannie zostanie jakoś dostrzeżona? Czy rozpoczęte wielkie projekty legistlacyjne jak np. Pakiet Mobilności będą kontynuowane?

Żaden z poprzednich kryzysów nie jest porównywalny z obecną sytuacją ekonomiczną. Przyglądając się ostatniemu gospodarczemu załamaniu z 2008r. oraz aktualnej sytuacji związanej z koronawirusem, nie trudno zauważyć, że punktów stycznych praktycznie nie ma. Fabryki zwalniały pracowników i ograniczały produkcję z powodu zmniejszenia się popytu. Produkowano mniej, przewożono zatem mniej towarów. Ale co istotne – przedsiębiorstwa działały i wytwarzały dobra, chociaż w mniejszej ilości. Części samochodowe były produkowane, fabryki samochodów przyjmowały dostawy oraz wysyłały gotowe produkty. Niezbędne podzespoły, elementy cały czas musiały być dostarczane z fabryki do fabryki. Przewoźnicy zatem nadal byli integralną częścią tych procesów.

Składniki wynagrodzenia za prace w 2020r.

Rozpoczynając rozważania dotyczące składników wynagrodzenia jakie mogą być zaliczone
w skład minimalnego wynagrodzenia, należy zacząć od wyjaśnienia czym właściwie jest minimalne wynagrodzenie, czyli tzw. płaca minimalna. Jest to prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę najemną wykonywaną na podstawie stosunku pracy, który określony jest w postaci stawki lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym (najczęściej w ciągu miesiąca). Ta najniższa z możliwych płac ustalana jest odgórnie przez państwo, co oznacza, że nie ma możliwości wynagradzania pracownika zatrudnionego w wymiarze pełnego etatu kwotą niższą niż to wynagrodzenie. Płaca minimalna pozostaje niezależnie od poziomu kompetencji pracownika. W Polsce minimalne wynagrodzenie ustalane jest corocznie na podstawie ustawy z 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2177, z 2019r. poz. 1564). Wysokość minimalnego wynagrodzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów lub w Dzienniku Ustaw, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do 15 września każdego roku.

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl