logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Każda firma transportowa wykonująca przewozy licencjonowane, musi wykazać się odpowiednim poziomem wiedzy jej pracowników lub osób współpracujących. Formalnym warunkiem potwierdzającym jej posiadanie, jest zatrudnienie czy też podjęcie współpracy z zarządzającym transportem. Rodzime sądy wydając jednak ostatnie orzeczenia, zmieniają nieco praktykę automatycznego karania osób posiadających certyfikaty kompetencji zawodowych stosowaną przez uprawnione służby.

Już w 2009 roku prawodawca unijny wprowadził pośród kilku przesłanek udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jak i licencji wspólnotowej, konieczność zatrudnienia w firmie osoby legitymującej się certyfikatem kompetencji zawodowych. Rolę tą pełnić może właściciel, czy też osoba posiadająca z danym podmiotem gospodarczym innego rodzaju relacje, np. wchodząca w skład organu zarządzającego przedsiębiorstwem - o ile jest ono spółką prawa handlowego.

Organy państwa w swoim działaniu winny kierować się zasadą legalizmu, co jasno wynika z polskich przepisów. Tym samym mogą podejmować takie działania, do których mają wyraźne upoważnienie ustawowe. Rolą formacji kontrolnej jest więc działanie na podstawie i w ramach obowiązującego prawa. W rzeczywistości jednak krajowe organy samodzielnie przypisują sobie pewne kompetencje i dokonują wykładni przepisów w taki sposób, który z tą zasadą nie ma nic wspólnego. 

Liczba firm transportowych rośnie z roku na rok. Świadczą o tym choćby informacje publikowane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Niejednokrotnie jednak przedsiębiorcy rozpoczynający działalność przewozową, nie mają podstawowej wręcz wiedzy w zakresie zagadnień związanych z prowadzeniem firmy. Warto zatem przedstawić i omówić kilka typowych problemów towarzyszących początkującym przewoźnikom.

Najpierw praca a później samochody.

Przesłanki leżące u podstaw otwierania nowej firmy są bardzo różne. Czasami na przykład sąsiad  prowadzi transport i dobrze z tego żyje. Innym razem, kandydat na przewoźnika prowadził odmienną działalność, jednak przestała ona przynosić dochody i szuka możliwości przebranżowienia. Motywacji jest wiele, ale problemy na starcie te same. Firma transportowa musi mieć samochody. To oczywiste.

Nadchodzą kolejne zmiany w prawie, które dotkną bezpośrednio przewoźników wykonujących transport tzw. busami. Warto w tym kontekście przemyśleć czy zakup kolejnych pojazdów o masie nieprzekraczającej 3,5 tony jest uzasadniony. Wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju przewozy firma zamierza wykonywać.

Nasz kraj to europejska potęga transportowa. Przewoźników mamy więc pod dostatkiem i nie zapowiada się, aby w tym zakresie miały nastąpić znaczące zmiany. Wprawdzie państwa „starej unii” robią wszystko, aby uregulowaniami prawnymi utrudnić życie polskim firmom wykonującym transport międzynarodowy ale póki co, nie osiągają w tym zakresie spektakularnych sukcesów. Najgorsze jednak jeszcze przed nami. Wejdą bowiem dopiero w życie nowe przepisy regulujące kwestię wynagrodzeń kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe, kabotażu, tachografów, co bez wątpienia podniesie koszty prowadzenia działalności.

Przewoźnicy łatwego życia nie mają. Prawo regulujące działalność transportową zmienia się każdego dnia. Jak zatem nadążać za zmianami? BIREG, Brexit, Covid – to w ostatnim czasie słowa klucze o pierwszorzędnym znaczeniu dla transportowców.

Codziennie w zasadzie, zmieniają się wymogi dotyczące przemieszczania się kierowców po Europie wynikające z pandemii. Nie jest łatwo zebrać je wszystkie. Jak ustalić czy kierowca musi mieć negatywny test wjeżdżając do danego kraju? Jakie druki przed wjazdem musi wypełnić? IIe czasu na terytorium danego państwa może przebywać bez konieczności udania się na kwarantannę? Pytań jest zdecydowanie więcej niż odpowiedzi. Pomiędzy więc czynnościami spedycyjnymi, dbaniem o flotę i dokonywaniem dziesiątek innych, niezbędnych przy prowadzeniu firmy czynności, przedsiębiorca musi w dzisiejszej sytuacji śledzić wszystko, co dotyczy ograniczeń związanych z pandemią, nie zapominając przy tym o innych aspektach prawnych działalności.

W gąszczu przepisów dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków, warto się pokłonić również nad tymi, które uprawniają nas do legalnego przewozu bez ich stosowania. Takich wyjątków wbrew pozorom jest aż kilkadziesiąt. Są one jednakże na tyle specyficzne i specjalne, że w tradycyjnym modelu przewozu towarów często nie są możliwe do zastosowania. Niemniej zdarza się, że musimy dokonać przejazdu prywatnego, celem naprawy, a może świadczymy usługę pomocy drogowej.

Podróż służbowa pracownika

Problematyka podróży służbowej została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. 

Pakiet Mobilności został opublikowany w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej w lipcu 2020r., a zaktualizowane przepisy socjalne dotyczące czasu jazdy, wymaganych przerw i odpoczynków kierowców obowiązują od 20 sierpnia 2020r. Stosowanie nowych przepisów nastręczało wielu problemów. Nikt w zasadzie nie potrafił odpowiedzieć jak należy rozumieć zapis o zorganizowaniu pracy w taki sposób, aby kierowca powrócił do domu lub centrum firmy co najmniej raz na 3 lub 4 tygodnie. Pytań bez odpowiedzi było dużo więcej. Komisja Europejska postanowiła pochylić się nad problemem i zapewnić jednolite rozumienie wdrożonych przepisów. W tym celu przygotowała pierwszy zestaw wyjaśnień, aby odpowiedzieć na najpilniejsze kwestie. Zagadnienia, w razie potrzeby będą stopniowo uzupełniane o dalsze kwestie dotyczące pozostałych postanowień Pakietu Mobilności. Należy jednakże pamiętać, iż jedynie Trybunał Sprawiedliwości jest uprawniony do wykładni prawa, a zatem wytyczne należy traktować tylko pomocniczo.

Pakiet mobilności przyniósł zmiany w przepisach regulujących wykonywanie transportu drogowego. Wejście w życie zapisanych w nim norm, pociągać będzie za sobą konieczność dokonania zmiany przepisów krajowych. Warto wykorzystać kolejne  nowelizacje i przy okazji prac legislacyjnych usunąć z katalogu kar nakładanych na przewoźników te z nich, których wysokość i przesłanki są często absurdalne. 

Przyjęcie zmian w regulacjach transportowych przez organy wspólnoty zrodziło sytuacje, w której należy po raz kolejny dokonać nowelizacji ustawodawstwa krajowego. Prace w tym kierunku prędzej czy też później zostaną pewnie podjęte. Pakiet mobilności został omówiony wielokrotnie przez ekspertów, którzy nowe przepisy unijne w zakresie norm regulujących czas prowadzenia, przerwy i odpoczynki, czy też dostęp do wspólnego rynku transportowego poddali gruntownej analizie. Kolejna nie jest więc potrzebna.

Zgodnie z art. 22 kodeksu pracy definiującym istotę stosunku pracy, pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Należy zatem stwierdzić, iż co do zasady miejsce, czas i zakres pracy wskazuje pracodawca. Miejscem pracy, w pewnym uproszczeniu jest lokalizacja, w której pracownik będzie świadczył umówioną przez strony pracę na rzecz pracodawcy. Biorąc pod uwagę powyższe określenie miejsca pracy, powinno ono wskazywać na  stały, określony punkt, łatwy do zlokalizowania, przykładowo siedziba firmy lub też nazwa miejscowości.

Wszyscy boimy się zmian i nieznanego. Bardzo dobrym tego przykładem jest wchodzący w życie Pakiet Mobilności. Wbrew pozorom dla legalnie działających polskich przedsiębiorstw transportowych, może on być nawet korzystny. Jakie zmiany już wprowadził i w jakim terminie przewiduje kolejne ograniczenia?

31 lipca 2020r. w międzynarodowej przestrzeni prawnej oficjalnie pojawił się Pakiet Mobilności. Niezbędne jest jednak wyjaśnienie, iż zmiany w prawie transportowym będą wchodziły stopniowo przez kilka najbliższych lat. Pierwszymi regulacjami, którym należy się przyjrzeć są te związane z czasem pracy kierowcy.

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl