logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Kontrole drogowe lub w przedsiębiorstwie należą do sytuacji przede wszystkim stresogennych. Nikt z nas przecież nie lubi być sprawdzanym. Nawet w przypadkach, kiedy nie musimy się niczego obawiać, a nasze przewozy wykonujemy z należytą starannością, kontrole wprowadzają pewien niepokój. Jak zminimalizować ryzyko niepotrzebnego stresu? Przede wszystkim musimy mieć świadomość jakie dokumenty są konieczne podczas kontroli, a co najważniejsze musimy mieć je przygotowane.

 

W przypadku kontroli drogowej, zgodnie z art. 87 ustawy o transporcie drogowym , kierowca pojazdu
samochodowego jest zobowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli kartę kierowcy, wykresówki, zapisy odręczne i wydruki z tachografu oraz zaświadczenie o którym mowa w ustawie o czasie pracy kierowców czyli „urlopówki”, oczywiście gdy są wymagane. Ponadto, wykonując transport drogowy – wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego albo wypis z licencji. Jeżeli prowadzimy przewóz osób, to zależenie od jego charakteru muszą to być następujące dokumenty:

 • przy wykonywaniu przewozu regularnego specjalnego i międzynarodowego przewozu regularnego – odpowiednie zezwolenie lub wypis z zezwolenia wraz z aktualnym rozkładem jazdy i formularz jazdy,
 • przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów wahadłowych lub okazjonalnych – odpowiednie zezwolenie lub formularz jazdy,
 • przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów na potrzeby własne – formularz jazdy,
  d) oryginał albo poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę kserokopię decyzji o możliwości odstąpienia od trasy przejazdy,
 • przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych - kopię umowy na realizowany przewóz.

Trzeba ponadto pamiętać, że wykonując przewóz drogowy rzeczy musimy okazać dokumenty związane z przewożonym ładunkiem, a także:

 • odpowiednie zezwolenie wymagane w międzynarodowym transporcie drogowym,
 • świadectwo wymagane zgodnie z Umową o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów
 • zezwolenie na przejazd pojazdu, z ładunkiem lub bez ładunku, o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach,
 • dokumenty wymagane przy przewozie zwierząt,
 • dokumenty wymagane przy przewozie odpadów, w tym w odniesieniu do transportującego odpady wydane przez właściwy organ potwierdzenie posiadania numeru rejestrowego, o którym mowa w ustawie o odpadach
 • certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, jeżeli jest wymagany,
 • dokumenty związane z transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych,
 • w międzynarodowym transporcie drogowym – świadectwo kierowcy, jeżeli jest wymagane;
 • podpisany przez pracownika podmiotu prowadzącego działalność w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych formularz oświadczenia w sprawie usunięcia lub naruszenia plomby tachografu, zgodny z załącznikiem do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/548 – jeżeli jest wymagany.

Podczas przewozu drogowego wykonywanego na potrzeby własne kontrolowany jest zobowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli, oprócz odpowiednich dokumentów wymaganych wymienionych powyżej, wypis zaświadczenia na przewozy pomocnicze do prowadzonej działalności. Przedsiębiorca wykonujący przewozy na potrzeby własne, jest odpowiedzialny za wyposażenie kierowcy w wymagane dokumenty.

Dodatkowo zauważmy, że podmiot wykonujący przewozy drogowe lub przewóz przechowuje przez okres jednego roku, licząc od dnia otrzymania, przekazane mu przez organy kontrolne dokumenty i protokoły z wyników kontroli przeprowadzonych na jego terenie lub podczas kontroli drogowej w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, wykonujących przewóz na jego rzecz.

Samych czynności kontrolnych w siedzibie przedsiębiorcy inspektor dokonuje po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Czynności kontrolnych, przemieszczających się środków transportu, inspektor dokonuje po okazaniu kierującemu tylko legitymacji służbowej. Upoważnienie powinno zawierać: wskazanie podstawy prawnej, oznaczenie organu kontroli, datę i miejsce wystawienia, imię i nazwisko inspektora upoważnionego do przeprowadzenia kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej, firmę przedsiębiorcy objętego kontrolą, określenie zakresu przedmiotowego kontroli, wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli, podpis osoby udzielającej upoważnienia, pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcę. Ponadto inspektor ma obowiązek zapoznać kontrolowanego z jego prawami i obowiązkami wynikającymi z ustawy o transporcie drogowym. Inspektor wykonuje czynności kontrolne w obecności kontrolowanego albo osoby przez niego upoważnionej, a w przypadku kontroli drogowej, w obecności kierującego. Zatrzymanie pojazdu do kontroli może być dokonane tylko przez umundurowanego inspektora.

Do naszych obowiązków należy umożliwienie inspektorowi dokonanie czynności kontrolnych. W szczególności musimy: udzielić ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazać dokumenty lub inne nośniki informacji oraz udostępnić dane mające związek z przedmiotem kontroli, udostępnić pojazd a w uzasadnionych przypadkach, wynikających z przeprowadzonej kontroli pojazdu na drodze, obiekt, siedzibę przedsiębiorcy oraz wszystkie pomieszczenia, w których przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą bądź też przechowuje mienie przedsiębiorstwa. Musimy umożliwić sporządzenie kopii dokumentów wskazanych przez kontrolującego, umożliwić sporządzenie dokumentacji filmowej lub fotograficznej, jeżeli może ona stanowić dowód lub przyczynić się do utrwalenia dowodu w sprawie będącej przedmiotem kontroli. Ponadto jesteśmy zobowiązani do przekazania, za potwierdzeniem odbioru, oryginału zapisu urządzenia samoczynnie rejestrującego prędkość jazdy, czas jazdy i postoju lub karty kierowcy oraz gromadzonych przez kontrolowany podmiot wydruków z tachografu cyfrowego i karty kierowcy, których kontrola będzie dokonywana w siedzibie organu kontroli.

W toku kontroli inspektor może: legitymować kierowców i inne osoby w celu ustalenia tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli, badać dokumenty i inne nośniki informacji objęte zakresem kontroli, dokonywać oględzin i zabezpieczać zebrane dowody, zatrzymać kartę kierowcy w przypadkach, o których mowa w Rozporządzeniu 165/2015 oraz umowie AETR – przede wszystkim w przypadkach jazdy na cudzej karcie kierowcy, sprawdzać status karty w systemie Tachonet, przesłuchiwać świadków i zasięgać opinii biegłych, przesłuchiwać kontrolowanego w charakterze strony, jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub z powodu ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla ustaleń kontroli. W przypadku, gdy w trakcie kontroli drogowej zostaną stwierdzone naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego, przesłuchanie świadka podczas wykonywania tej kontroli może odbywać się bez udziału strony lub osoby przez nią wyznaczonej. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych inspektor sporządza protokół kontroli. Protokół podpisują inspektor i kontrolowany. Odmowę podpisania protokołu przez kontrolowanego kontrolujący odnotowuje w protokole kontroli i podaje jej przyczynę. Oryginał protokołu kontroli zatrzymuje kontrolujący, a kopię doręcza się kontrolowanemu kierowcy, przedsiębiorcy lub podmiotowi wykonującemu przewóz drogowy. Do protokołu kontroli kontrolowany może wnieść zastrzeżenia. Wyniki kontroli wykorzystywane są do formułowania wniosków o wszczęcie postępowania: administracyjnego o cofnięcie uprawnień przewozowych przedsiębiorcy, karnego lub karno-skarbowego, w sprawach o wykroczenia, przez organy Państwowej Inspekcji Pracy, przewidzianego w umowach międzynarodowych w stosunku do przedsiębiorców zagranicznych.

Znając nasze prawa i obowiązki unikniemy niepotrzebnego stresu czy zdenerwowania. Pamiętajmy, aby korzystać z dobrodziejstw ustawy. Jeżeli nie zgadzamy się z wynikami kontroli możemy odmówić podpisania protokołu. A to w przyszłości daję nam większą szansę w obronie przy ewentualnym odwołaniu.

Marcin Mączyński, Ekspert ds. ITD

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl