logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Prowadzenie kontroli w zakresie masy całkowitej, wymiarów i nacisków osi jest obecnie jednym z wiodących zadań Inspekcji Transportu Drogowego. Często kary nakładane są, jako konsekwencja tych kontroli tylko dlatego, że kierowca podpisał protokół bez wnoszenia do niego żadnych uwag, czy też zastrzeżeń. Co zatem może kierowca podczas kontroli, aby nie narazić firmy transportowej na straty z tytułu niezasłużonych kar?

Pierwszą rzeczą jest dopilnowanie dokładnego wpisania do protokołu kontroli osiągniętych wyników pomiaru. Z praktyki wiadomo, że wagi przenośne do pomiarów statycznych użytkowane przez Inspekcję Transportu Drogowego, miewają spore odchyłki pomiędzy poszczególnymi pomiarami. Dlatego, tak w interesie kierowcy, jak i przedsiębiorcy transportowego jest dokonanie powtórnego ważenia. W praktyce, nierzadko spotykamy się z sytuacją, w której pomiędzy kolejnymi ważeniami tego samego pojazdu, przeprowadzonymi na przestrzeni kliku minut i z użyciem tych samych wag, różnice w nacisku jednej osi przekraczają tonę. Zdecydowana większość wag przenośnych stosowanych przez ITD. ma taką klasę dokładności, przy której obowiązujące prawo dopuszcza tolerancje na poziomie 150 kg. Uzyskanie zatem przy dwóch kolejnych pomiarach, różnicy w nacisku którejkolwiek z osi przekraczającej tą wartość, może zadecydować o późniejszym uchyleniu decyzji zawierającej karę. Jako przykład można wskazać choćby orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2014r. (sygn. III SA/Po 368/14). W tej sprawie różnice nacisków poszczególnych osi osiągnięte przy kolejnych ważeniach były jednym z powodów usunięcia z obrotu prawnego wydanych w sprawie decyzji. Zatem dobrą praktyką jest wniesienie podczas kontroli o przeprowadzenie ponownego pomiaru – uzyskane ewentualnie różnice mogą świadczyć o stanie wag i zakwalifikować wyniki jako niewiarygodne.

Ważnym jest także, czy wagi do pomiarów statycznych, których w większości używa ITD nie wykazują jakichkolwiek oznak niewłaściwej pracy, czy wręcz awarii. W przypadku zauważenia takich oznak mogących świadczyć o nieprawidłowym ich działaniu, informację o tym kierowca powinien wpisać do protokołu kontroli. Z praktyki znane są przypadki ważenia, dokonywanego wagami przenośnymi, których zachowanie było, co najmniej dyskusyjne. Wyświetlacze wag mrugały, pokazując kody błędów, urządzenia wyłączały się samoczynnie, a włączone ponownie pokazywały diametralnie inne wartości nacisku wywieranego przez daną oś. W takich sytuacjach koniecznym jest, aby kierowca wpisał do protokołu informacje o tego typu zachowaniu przyrządów podczas pomiarów. To również może zaoszczędzić przewoźnikowi – jak i samemu kierowcy pieniędzy z kar czy mandatów, które nakłada ITD.

Częstym naruszeniem procedury ważenia przez kontrolujących jest niepołączenie przewodem wag podkładanych pod koła pojazdów. Z instrukcji kanadyjskiego producenta wynika, że stosowane w zdecydowanej większości przypadków przez polską Inspekcję Transportu Drogowego przyrządy do ważenia pojazdów, winny być połączone specjalnym okablowaniem w tzw. „pomost wagowy”. Brak takiego połączenia powinien zostać odnotowany w protokole przez kierowcę obecnego przy pomiarach. To również może mieć wpływ na dalszy rozwój wypadków i oddalenie od przewoźnika konieczności zapłacenia kary. Warto przytoczyć odnoszący się do tej kwestii pogląd Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wyrażony w uzasadnieniu wyroku z dnia 13 sierpnia 2015r. (sygn. VI SA/Wa 64/15), cyt:
Tak połączone wagi pracują razem i tylko wynik uzyskany z tak dokonanego pomiaru może zostać wpisany do arkusza pomiarowego i protokołu kontroli, a co za tym idzie stanowić podstawę stwierdzenia naruszenia dopuszczalnych norm i wydania decyzji administracyjnej.
Zatem w przypadku niepołączenia wag przenośnych kablem podczas pomiarów, informacja o tym zaniechaniu powinna zostać wpisana do protokołu kontroli.

Kolejnym, bardzo typowym błędem popełnianym przez kontrolujących przy ważeniu wagami przenośnymi jest umieszczanie ich we wnękach, których głębokość jest niedostosowana do wysokości wag. Wyrównanie poziomu osi sąsiednich do osi ważonej wymaga umieszczenia stosowanych przyrządów we wnękach znajdujących się na punktach kontrolnych, przy czym głębokość tych wnęk musi być dokładnie taka sama jak wysokość umieszczanych w nich urządzeń. Ten wymóg jest bardzo często ignorowany przez kontrolujących. Duża część punktów kontrolnych wyposażona jest we wnęki, których głębokość jest większa od wysokości wag przenośnych. Tym samym oś ważona znajduje się w trakcie pomiarów niżej niż osie sąsiednie i ma to wpływ na wypaczenie wyników pomiarów. To kolejna rzecz, na którą kierowca powinien zwrócić uwagę podczas kontroli i w przypadku stwierdzenia, że koła osi ważonej nie znajdują się w trakcie pomiarów w jednej płaszczyźnie z kołami osi sąsiednich, wskazane jest wpisanie stosownej o tym uwagi do protokołu.

Omówiona została więc rola kierowcy w redagowaniu protokołu kontroli poświeconej ważeniu. Teraz krótko o przewoźniku. Pierwszą rzeczą jest wyczulenie kierowców na te zagadnienia w procesie pomiarów, które mogą stanowić o niewiarygodności osiągniętych wyników. Należy, więc kierowców przeszkolić i uświadomić im wyraźnie to wszystko, na co trzeba zwracać uwagę. Należy wreszcie obalić lęk, przed wnoszeniem jakichkolwiek uwag do protokołu. Uświadomić także, że jeśli treść sporządzonego na miejscu kontroli dokumentu nie odpowiada choćby w najmniejszym stopniu faktom, zawsze można odmówić jego podpisania. No i niezbędny będzie długopis, żeby uwagi do protokołu wpisać.

Maciej Wyrzykowski Ekspert SRW ds.ITD

rzetelna firma  fgz

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58 szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl