logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

W dniu 3 września 2018r. weszły w życie znowelizowane przepisy nie tylko ustawy o transporcie, ale także prawa o ruchu drogowym. Do istotnych zmian miała także należeć kwestia odpowiedzialności załadowcy za przekroczenie przez pojazd dopuszczalnej masy, nacisku osi lub wymiarów zewnętrznych. Zapisy ustawy wskazują jednakże, że nic w tej kwestii się nie zmieni.

W prawidłowej organizacji przewozu towarów niebezpiecznych potrzebne jest zaangażowanie kilku podmiotów, a każdy z nich podlega innym rygorom prawnym. Coraz częściej w miejscach załadunku czy rozładunku dochodzi do kontroli przewozu przez wyznaczonych pracowników firmy. To co było znane z działalności niemieckich załadowców czy nadawców, zostało już po części przeniesione na grunt polskiej ogólnie pojętej gospodarki transportowej i logistycznej. Z czego wynika tak wnikliwe podejście i zaangażowanie poszczególnych uczestników przewozu, jakie obowiązki muszą oni wypełnić oraz co może grozić za ich niedochowanie? W niniejszym artykule odpowiemy na powyższe pytania.

Nadużycie czasu - jakie efekty daje rozliczanie czasu pracy kierowców przez specjalistyczne firmy.

pdfNadużycie czasu.pdf

Rozwiązanie problemu pożarów nagromadzonych odpadów, porzucania śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub w miejscach gdzie taką działalność już zakończono, jest kwestią która w ostatnim czasie coraz częściej gościła w codziennych przekazach mediów. Zwłaszcza seria pożarów kolejnych składowisk wzbudziła zainteresowanie opinii publicznej. Chyba już nikt nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z zorganizowanymi grupami śmieciowymi działającymi w sposób przemyślany.

Kto odpowiada za uchybienia podczas transportu drogowego ładunków ponadgabarytowych?

Organizacja przewozów drogowych nie jest działalnością tylko przewoźnika, a w skład całego procesu wchodzi kilka podmiotów. Każdy z nich musi dopełnić poszczególnych obowiązków, których celem jest prawidłowy i bezpieczny transport. Przewozy ładunków nienormatywnych wymagają zatem koordynacji i współpracy załadowcy, nadawcy, pilotów i firm transportowych. Transport ponadgabarytowy jest dozwolony pod warunkiem uzyskania odpowiedniego zezwolenia, a za ewentualne uchybienia może odpowiadać kilka podmiotów.

Ewidencja to podstawa

Instytucją pozwalającą kontrolować przestrzeganie przez pracodawcę ciążącego na nim obowiązku w zakresie organizacji procesu pracy jest ewidencja czasu pracy, prowadzona w celu prawidłowego ustalania przysługującego pracownikowi wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą. Artykuł 149 Kodeksu pracy nakłada obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy na wszystkich pracodawców niezależnie od rodzaju działalności oraz poziomu zatrudnienia. Faktem niepodlegającym dyskusji jest, że ewidencja czasu pracy powinna być prowadzona dla wszystkich pracowników.

31 maja 2017r. Komisja Europejska ogłosiła pakiet inicjatyw legislacyjnych dotyczących transportu drogowego. Pakiet mobilności to bez wątpienia w ostatnim czasie jedno z ważniejszych zagadnień w obszarze transportu, a jego negatywne oddziaływanie na polską branżę zostało poruszane już wielokrotnie. W tym samym okresie polski ustawodawca przygotował zmiany w szeroko pojętym prawie transporotowym obejmującym między innymi prawo o ruchu drogowym, ustawę o transporcie drogowym i o przewozie towarów niebezpiecznych.

Prowadzenie kontroli w zakresie masy całkowitej, wymiarów i nacisków osi jest obecnie jednym z wiodących zadań Inspekcji Transportu Drogowego. Często kary nakładane są, jako konsekwencja tych kontroli tylko dlatego, że kierowca podpisał protokół bez wnoszenia do niego żadnych uwag, czy też zastrzeżeń. Co zatem może kierowca podczas kontroli, aby nie narazić firmy transportowej na straty z tytułu niezasłużonych kar?

Pierwszą rzeczą jest dopilnowanie dokładnego wpisania do protokołu kontroli osiągniętych wyników pomiaru. Z praktyki wiadomo, że wagi przenośne do pomiarów statycznych użytkowane przez Inspekcję Transportu Drogowego, miewają spore odchyłki pomiędzy poszczególnymi pomiarami. Dlatego, tak w interesie kierowcy, jak i przedsiębiorcy transportowego jest dokonanie powtórnego ważenia. W praktyce, nierzadko spotykamy się z sytuacją, w której pomiędzy kolejnymi ważeniami tego samego pojazdu, przeprowadzonymi na przestrzeni kliku minut i z użyciem tych samych wag, różnice w nacisku jednej osi przekraczają tonę. Zdecydowana większość wag przenośnych stosowanych przez ITD. ma taką klasę dokładności, przy której obowiązujące prawo dopuszcza tolerancje na poziomie 150 kg. Uzyskanie zatem przy dwóch kolejnych pomiarach, różnicy w nacisku którejkolwiek z osi przekraczającej tą wartość, może zadecydować o późniejszym uchyleniu decyzji zawierającej karę. Jako przykład można wskazać choćby orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2014r. (sygn. III SA/Po 368/14). W tej sprawie różnice nacisków poszczególnych osi osiągnięte przy kolejnych ważeniach były jednym z powodów usunięcia z obrotu prawnego wydanych w sprawie decyzji. Zatem dobrą praktyką jest wniesienie podczas kontroli o przeprowadzenie ponownego pomiaru – uzyskane ewentualnie różnice mogą świadczyć o stanie wag i zakwalifikować wyniki jako niewiarygodne.

rzetelna firma   fgz

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58 szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies