logotyp

infobox1

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Francuzi wprowadzają dodatkowe narzędzie dla firm zagranicznych, których pracownicy są delegowani do tego kraju. To internetowy system SIPSI, który pozwala założyć firmowe konto i przypisać do niego dokumenty pracowników delegowanych do pracy we Francji.

System SIPSI dostępny jest na stronach francuskiego ministerstwa transportu TUTAJ w językach francuskim i angielskim. Firmy zagraniczne, których pracownicy świadczą pracę we Francji, są zobligowane do założenia konta i przypisania do każdej z osób odpowiedniej dokumentacji. Dokumenty te mają potwierdzać czy dany pracownik otrzymywał za pracę stawkę zgodną z francuską płacą minimalną.

Od 2017r. odpowiednie francuskie instytucje będą mogły przeglądać dokumenty firm i pracowników, które są przechowywane w systemie SIPSI.

Francuzi twierdzą, iż to internetowe narzędzie pomoże firmom lepiej wywiązać się ze zobowiązań wynikających z Loi Macron. Służby kontrolne natomiast zyskają w SIPSI wygodniejszy dostęp do odpowiednich dokumentów.

System SIPSI nie zastąpi papierowego formularza. Każdy kierowca zagraniczny delegowany do pracy we Francji nadal będzie zobowiązany do posiadania dokumentów wymaganych z tytułu Loi Macron.

Francja ma zamiar dodatkowo nałożyć 50 euro podatku za każdego pracownika oddelegowanego do wykonywania pracy na terytorium Francji – na chwilę obecną szczegóły dotyczące opłaty nie są znane (czy opłata będzie jednorazowa od danego kierowcy czy od poszczególnego delegowania).

W dniu 27.10.2016 r. włoski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej opublikował przepisy wykonawcze do dekretu ustawodawczego nr 136 z dnia 17 lipca 2016 r., który dotyczy płacy minimalnej.

Zagraniczny podmiot świadczący usługi w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem okresu oddelegowania, musi wysłać odpowiednie zgłoszenie. Może je anulować w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem pierwszego okresu oddelegowania. Wszystkie późniejsze zmiany są również możliwe, muszą być jednak zgłoszone w ciągu 5 dni od zaistniałego zdarzenia (zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do dekretu).

Zgłoszenie oddelegowania odbywa się za pomocą formularza UNI_Distacco_UE, który jest dostępny TUTAJ. Zawiera on dane dotyczące zagranicznego przedsiębiorstwa, dane przedstawiciela we Włoszech, dane przedstawiciela podmiotu upoważnionego do kontaktów z zainteresowanymi partnerami społecznymi oraz do prowadzenia rokowań zbiorowych drugiego poziomu (osoba taka musi być do dyspozycji w razie uzasadnionego wniosku partnerów społecznych), dane odbioru usług, a także okres oddelegowania.

Każdy pracodawca zostanie zobligowany do utworzenia na stronie włoskiego Ministerstwa Pracy indywidualnego konta, gdzie będzie wysyłał zgłoszenia, po uprzedniej rejestracji podmiotu zagranicznego.

Dane zawarte w formularzu oddelegowania będą udostępniane włoskiej Państwowej Inspekcji Pracy, Narodowemu Instytutowi Zabezpieczenia Społecznego oraz Narodowemu Instytutowi ds. ubezpieczenia oraz wypadków przy pracy.

Ani Straż Gminna w Nowym Mieście ani też Sąd Rejonowy w Koninie z niewiadomych przyczyn nie wierzą, że w polskich firmach zatrudnieni są kierowcy z Ukrainy.

W dniu 5 sierpnia 2015r. urządzenie rejestrujące będące w posiadaniu Straży Gminnej w Nowym Mieście, zarejestrowało przekroczenie prędkości przez kierowcę prowadzącego pojazd ciężarowy należący do naszego Klienta. Właściciela wezwano do wskazania nazwiska i danych kierującego. W odpowiedzi, zgodnie z prawdą wskazane zostały dane kierowcy ukraińskiego, który prowadził pojazd w momencie pomiaru. Z absolutnie nieznanych przyczyn formacja prowadząca postępowanie skierowała przeciw właścicielowi firmy wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Koninie, który wydał kuriozalny wręcz wyrok, uznając właściciela firmy winnym niewskazania kierującego na wezwanie upoważnionego organu. Na mocy wydanego w trybie nakazowym orzeczenia nasz Klient został skazany na karę grzywny w wysokości 500 zł a także konieczność pokrycia kosztów postępowania. Sąd uzasadnił, iż w jego ocenie właściciel firmy podał straży gminnej fałszywe dane kierującego i zrównał tą sytuację z niewskazaniem nazwiska i danych sprawcy wykroczenia.

Specjalista do spraw prawnych z firmy SRW sporządził sprzeciw od wydanego wyroku, wnosząc o rozpoznanie sprawy na zasadach ogólnych i dołączając liczne dowody potwierdzające, że pojazd, którym popełniono wykroczenie polegające na przekroczeniu prędkości, rzeczywiście prowadził kierowca z Ukrainy. W dniu 8 marca 2016r. przed Sądem Rejonowym w Koninie odbyła się rozprawa, w wyniku której nasz Klient został oczyszczony ze stawianych zarzutów. Zatem ze Strażą Gminną też wygrywamy.

Brytyjska straż graniczna umorzyła postępowanie w sprawie pierwotnie nałożonej kary w wysokości 3000 £ wobec Klienta naszej firmy. Jest to wynik podjętych przez firmę SRW działań odwoławczych.

W marcu 2015r. na pokładzie pojazdu należącego do Klienta firmy SRW z województwa Podlaskiego, znaleziono sześciu nielegalnych emigrantów. Na przewoźnika nałożona została kara w wysokości 3000 £. Zgodnie z obowiązującym prawem angielskim, zredagowana została i przesłana do „Border Force” apelacja, poparta licznymi dowodami. Po jej rozpatrzeniu, pierwotnie nałożona kara została uchylona a postępowanie w sprawie umorzono. (CECPT 18419: CAL/CP 12159).

Prowadzenie kontroli w zakresie masy całkowitej, wymiarów i nacisków osi jest obecnie jednym z wiodących zadań Inspekcji Transportu Drogowego. Często kary nakładane są, jako konsekwencja tych kontroli tylko dlatego, że kierowca podpisał protokół bez wnoszenia do niego żadnych uwag, czy też zastrzeżeń. Co zatem może kierowca podczas kontroli, aby nie narazić firmy transportowej na straty z tytułu niezasłużonych kar?

Pierwszą rzeczą jest dopilnowanie dokładnego wpisania do protokołu kontroli osiągniętych wyników pomiaru. Z praktyki wiadomo, że wagi przenośne do pomiarów statycznych użytkowane przez Inspekcję Transportu Drogowego, miewają spore odchyłki pomiędzy poszczególnymi pomiarami. Dlatego, tak w interesie kierowcy, jak i przedsiębiorcy transportowego jest dokonanie powtórnego ważenia. W praktyce, nierzadko spotykamy się z sytuacją, w której pomiędzy kolejnymi ważeniami tego samego pojazdu, przeprowadzonymi na przestrzeni kliku minut i z użyciem tych samych wag, różnice w nacisku jednej osi przekraczają tonę. Zdecydowana większość wag przenośnych stosowanych przez ITD. ma taką klasę dokładności, przy której obowiązujące prawo dopuszcza tolerancje na poziomie 150 kg. Uzyskanie zatem przy dwóch kolejnych pomiarach, różnicy w nacisku którejkolwiek z osi przekraczającej tą wartość, może zadecydować o późniejszym uchyleniu decyzji zawierającej karę. Jako przykład można wskazać choćby orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2014r. (sygn. III SA/Po 368/14). W tej sprawie różnice nacisków poszczególnych osi osiągnięte przy kolejnych ważeniach były jednym z powodów usunięcia z obrotu prawnego wydanych w sprawie decyzji. Zatem dobrą praktyką jest wniesienie podczas kontroli o przeprowadzenie ponownego pomiaru – uzyskane ewentualnie różnice mogą świadczyć o stanie wag i zakwalifikować wyniki jako niewiarygodne.

rzetelna firma   fgz

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58 szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl


Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies