logotyp

infobox1

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

  • Baner Fwb 2a
  • Baner Rodo
  • Obsługa księgowa
  • Baner2
  • Uwaga Nowosc

Czy pracodawca może odmówić zatrudnienia małżonków w jednej firmie? Pracodawca posiada dowolność zatrudniania oraz dobierania sobie kadry pracowniczej, co jest realizacją jednej z podstawowych zasad prawa pracy tzw. swobody zatrudniania (art. 11 kodeksu pracy). Powstaje pytanie – czy małżeństwo może być zatrudnione u jednego pracodawcy oraz czy pracodawca może nie zgodzić się na zatrudnienie małżeństwa w jednej firmie?

 

Zasady zatrudniania małżeństw

Biorąc pod uwagę przepisy kodeksu pracy należy stwierdzić, że nie reguluje on zatrudniania osób spokrewnionych (w tym także męża i żony), a co za tym idzie nie znajdziemy w przepisach kodeksu zakazu zatrudniania w jednej formie osób z rodziny.

Ograniczenia możliwości zatrudnienia rodziny w jednej firmie mogą wprowadzić różnego typu wewnętrzne przepisy firmowe (m.in. regulamin pracy), które regulują kwestie związane ze stosunkiem pracy wybranych grup pracowników. W regulaminach wewnętrznych firm wprowadza się niekiedy obostrzenia dotyczące pracy par w jednym zakładzie pracy bądź tej samej komórce (w przypadku dużych zakładów pracy). Zakazy takie wynikają również z powszechnie obowiązujących przepisów prawa takich jak: ustawa prawo o szkolnictwie wyższym czy też ustawy o pracownikach samorządowych.

Jednakże tak jak wspomniano powyżej u pracodawców, do których nie stosuje się szczególnych regulaminów służbowych, pracodawca ma prawo regulować kwestie zatrudniania osób spokrewnionych w wewnętrznym regulaminie pracy. Często firmy biorą pod uwagę fakt, że ewentualne problemy rodzinne pracownicy mogą przenosić na grunt zawodowy – w takiej sytuacji może zdarzyć się, że pracodawca poleci jednemu z małżonków przejście do innej komórki organizacyjnej zakładu pracy.

Pracownicy samorządowi

Powyższe zasady nie obowiązują w przypadku pracowników samorządowych – tutaj zagadnienie zatrudniania małżonków przedstawia się zupełnie inaczej. W gminach, powiatach oraz urzędach marszałkowskich istnieje zasada, że małżonkowie nie mogą pozostawać z bezpośredniej zależności służbowej. Tak więc, w jednostkach samorządu terytorialnego małżeństwo może pracować tylko wówczas, gdy nie istnieje między nimi bezpośrednia podległość służbowa, co zostało uregulowane w art. 26 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późń. zm.). Przepis powyższy wprowadzający taki zakaz ma charakter bezwzględny.

Pracownicy wyższych uczelni

Kolejnym wyjątkiem od zasady są pracownicy uczelni wyższych. Zgodnie z art. 118 ustęp 7 ustawy z 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) pomiędzy nauczycielem akademickim, a zatrudnionym w tej samej uczelni jego małżonkiem, a także krewnym nie może powstać stosunek bezpośredniej podległości służbowej. Zakaz powyższy nie dotyczy osób pełniących funkcje organów jednoosobowych uczelni, które są powoływane w drodze wyborów - rektorów oraz dziekanów. Przepis ten dotyczy zarówno uczelni publicznych jak i niepublicznych.

Pracownicy służby cywilnej

W administracji rządowej dopuszczalna jest praca spokrewnionych osób, jednak podobnie jak w przypadku pracowników samorządowych nie może między nimi istnieć podległość służbowa. Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. nr 227, poz. 1505 z późn. zm.) w urzędzie nie może powstać stosunek podległości służbowej. Zasada ta obowiązuje małżonków oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Przepis powyższy ma zastosowanie m.in. w urzędach wojewódzkich, skarbowych i ministerstwach - to właśnie pracownicy tych jednostek są zatrudniani na podstawie ustawy o służbie cywilnej.

Autor: Wojciech Mazur ekspert SRW ds. PIP

(artykuł ukazał się również na stronie www.hrpolska.pl)

rzetelna firma   fgz

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58 szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl


Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies